Inleiding

Het uitgangspunt voor deze begroting is de Perspectievennota en de besluitvorming daarover in uw raadsvergadering van 29 juni 2016. De daarin door u aangenomen amendementen hebben we verwerkt in deze begroting. Zoals in de algemene inleiding al beschreven hebben we in deze begroting ook de gevolgen van het vernieuwde BBV verwerkt. Dit heeft geleid tot verschuivingen in deze begroting, die ook gevolgen hebben voor de uitkomst van deze begroting. Voor het extra tekort dat daardoor ontstaat stellen we dekkingsmaatregelen voor om in elk geval het begrotingsjaar 2017 sluitend te maken.
In deze beschouwingen gaan we in op de uitgangspunten van de begroting, de in deze begroting verwerkte aanpassingen, de uitkomsten van de begroting en de voorgestelde dekkingsmaatregelen. Omdat deze begroting iets later verschijnt dan in andere jaren, kunnen we de eerste uitkomsten van de septembercirculaire ook nog in deze beschouwingen verwerken. We sluiten af met een aantal andere onderwerpen van financiële aard en een conclusie over de huidige financiële positie.

Selecteer een onderwerp