Inleiding

De raad van de gemeente Tiel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016;
gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;
besluit:
A. de Programmabegroting 2017-2020 en de 1e begrotingswijziging vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2017, hetgeen inhoudt:
1. de bestaande exploitatielasten 2017;
2. de nieuwe exploitatielasten en investeringen voor 2017;
3. de daarvoor aangewezen dekking.
B. de Programmabegroting 2017-2020 voor de jaren 2018 t/m 2020 voor kennisgeving aan te nemen en te
gebruiken als basis voor het toekomstige beleid.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 november 2016,
de griffier, de voorzitter,