Programma Totaal

Wat willen we

Samen met onze inwoners willen we bereiken dat Tiel een aantrekkelijke woon-, winkel- en werkstad is, waar burgers zich prettig en veilig voelen.

Veiligheid is een breed en subjectief begrip. Het heeft niet alleen te maken met criminaliteit of vandalisme, maar bijvoorbeeld ook met veiligheid van bouwwerken, verkeersveiligheid, rampen, brand of diverse vormen van milieuverontreiniging. Dit komt tot uitdrukking in de brede scope van het integraal veiligheidsbeleid. Najaar 2014 is het Meerjaren programma veiligheid (MJP 2015-2018) vastgesteld. Door de Raad zijn de volgende prioriteiten aangegeven: High Impact Crimes (met focus op woninginbraken), overlastgevende jeugdgroepen en overlast en geweld op straat. Voor 2015 en 2016 is daaraan toegevoegd polarisatie en radicalisering. Najaar 2016 wordt bepaald (in het uitvoeringsplan veiligheid 2017) of polarisatie en radicalisering ook voor 2017 prioriteit blijft of dat er een nieuwe prioriteit wordt vastgesteld.
De afgelopen jaren zijn er veel woninginbraken geweest en was er overlast op straat (o.a. door jongeren). Gelukkig zien we dat door gezamenlijke inspanning, en niet in de laatste plaats door de burgers zelf, het aantal woninginbraken fors is gedaald. We zien dat het aantal buurtpreventieprojecten de laatste jaren sterk is gestegen en dat is een goede ontwikkeling. Medio 2016 zien we dat dit lagere aantal wordt geconsolideerd. In juni en juli 2016 zagen we een groot aantal brandstichtingen in Tiel (met name in Centrum en Tiel West). Daarop is door de gemeente en haar partners veel extra inzet gepleegd om de dader(s) hiervan aan te houden en de brandstichtingen een halt toe te roepen (ten tijde van het schrijven van deze tekst zijn hierover nog geen concrete bijzonderheden te melden).
We gaan verder op de ingeslagen weg om de veiligheid in Tiel te vergroten, onder meer door woninginbraken blijvend tegen te gaan en de aanpak van de criminele groep voort te zetten en de overlast op straat te verminderen. Daarnaast proberen we het aantal geweldgerelateerde delicten te verminderen. Hiertoe worden onder andere een aantal camera's voor langere duur geplaatst in het Centrum en in winkelcentrum Rauwenhof.
Teveel bewoners in Tiel voelen zich soms niet helemaal veilig in de eigen wijk of het dorp waarin zij wonen. Veiligheid vraagt voortdurende aandacht van de overheid, maar ook van de inwoners zelf. Door oplettendheid van burgers en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid wordt de veiligheid vergroot. Buurtpreventie, het gebruik en stimuleren van Whatsapp groepen en andere inzet en betrokkenheid van inwoners blijft een belangrijk uitgangspunt.
Preventie
We monitoren de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voortdurend en spelen alert in op ontwikkelingen. Het voorkomen van overlast en criminaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Om het aantal inbraken te verminderen wordt ingezet op een verhoging van het aantal woningen dat voldoet aan de eisen van het politie keurmerk veilig wonen. We gaan hierover het gesprek aan met de woningcorporaties om het aantal veilige huurwoningen te verhogen. Daarnaast is ook handhaving en optreden tegen ongewenst gedrag op straat een belangrijke pijler.
Afstemming met onze partners, zoals de politie en de Avri, is hierbij belangrijk. Veiligheid is meer dan alleen 'blauw op straat', ook een plezierige woonomgeving draagt bij aan een veilige woonomgeving. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving, verzorgd groen en goede bestrating zijn bovendien het visitekaartje van de stad.

Duurzaamheid
De gemeente vindt het haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen kan enerzijds door te besparen en anderzijds door het aandeel duurzame energie te verhogen. Voor beide sporen zoekt de gemeente nadrukkelijk de medewerking op van bedrijfsleven, organisaties en particulieren. Hun bijdrage is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatbeleidsplan. Daar waar mogelijk, geeft de gemeente invulling aan haar voorbeeldfunctie.

In 2014 is het afval inzamelsysteem "Goed Scheiden Loont" ingevoerd. Hiermee is bereikt dat de hoeveelheid restafval per inwoners is gedaald van 230 naar 140 kg/jaar. De nationale overheid heeft in 2014 doelstellingen geformuleerd om de hoeveelheid restafval nog verder terug te brengen: maximaal 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025 per inwoner per jaar. In 2017 worden hiertoe voorstellen aan de betrokken gemeenteraden gedaan.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

VeiligheidRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten8.9646.7795.8055.7725.7805.797
Baten3.6381.027985985985985
Resultaat voor bestemming5.3265.7524.8214.7884.7954.812
Mutaties reserves
Toevoegingen3162110
Onttrekkingen1192825242423
Resultaat na bestemming5.2395.7304.7984.7654.7724.790

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.10Mutaties reserves3162110
1.1Crisisbeheersing en brandweer4.0122.3272.3152.3232.3312.339
1.2Openbare orde en veiligheid2.2621.9201.6851.6591.6591.669
7.4Milieubeheer1.7071.5371.1841.1841.1831.183
8.3Wonen en bouwen983996621606606606
Totaal lasten8.9956.7855.8075.7745.7815.797
0.10Mutaties reserves1192825242423
1.1Crisisbeheersing en brandweer1.62500000
1.2Openbare orde en veiligheid929418418418418418
7.4Milieubeheer305546666
8.3Wonen en bouwen778555560560560560
Totaal baten3.7561.0551.0091.0091.0081.008
Totaal taakvelden5.2395.7304.7984.7654.7724.790

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 932 wordt als volgt verklaard.

V/N

bedragen x € 1.000

Plaatsing, onderhoud en uitlezen camera’s

N

40

Overige materiële kosten APV

N

8

Invoeringsbudget Omgevingswet

N

15

Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio i.v.m. loon- en prijsindexatie

N

29

Hogere bijdrage aan Omgevingsdienst (ODR) i.v.m. loon- en prijsindexatie

N

23

Overheadkosten worden vanaf 2017 niet meer op de programma's verantwoord, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen van directe loonkosten over de andere programma's.

V

1.033

Diverse kleine verschillen

V

14

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Plaatsing, onderhoud en uitlezen camera's

40

15

15

15

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland

90.756

1.815

24.504

68.067

Revolverend energie investeringsreserve

300.000

300.000

Reserve klimaatbeleid

96.478

96.478