Programma Totaal

Wat willen we

Het besturen van de stad is niet meer alleen een zaak van het gemeentebestuur. We gaan van burgerparticipatie naar co-creatie en overheidsparticipatie. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers maken samen de stad en vormen de Tielse samenleving. De kaders hiervoor zijn beschreven in het programmaplan Burgerparticipatie "Met elkaar aan de slag". De aanpak Vitale Wijken is onderdeel van dit plan. Vanuit die aanpak zijn de wijkregisseurs actief als verbinders tussen de netwerken van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente. Zij brengen informatie en kennis vanuit de wijken naar de gemeente en andersom.
Stadsvisie
Het is niet alleen een zaak van de gemeente hoe die stad eruit moet zien, nu en in de toekomst. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers maken ook samen de toekomst van de stad. Een groep ambassadeurs van Tiel heeft in 2016 nagedacht over de manier waarop al die betrokken partijen en organisaties hun bijdrage aan de toekomst van Tiel kunnen vormgeven.
Doel van dit programma is om de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners, van jong tot oud, en hun sociale omgeving te vergroten en zonodig te faciliteren. Inwoners kunnen gebruik maken van vrij toegankelijke laagdrempelige voorzieningen en (cliënt)ondersteuning. Waar nodig zorgt de gemeente met haar maatschappelijke partners voor een vangnet voor de kwetsbare inwoners die er niet in slagen om de ondersteuning en/of zorg in de eigen sociale omgeving te vinden en/of te organiseren.
De afgelopen jaren is het sociaal domein onderworpen aan stevige veranderingen. De transities en decentralisaties op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet betekenden dat de gemeente Tiel een stevig aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden heeft gekregen.

Samen kan er meer

Per 2015 is de gemeente in grote mate verantwoordelijk geworden voor de zorg voor haar inwoners. Maatschappelijke ondersteuning en zorg zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Het beleidskader "Samen kan er meer" – De Kracht van Tiel 2015-2016 vormt samen met het strategische Wmo-beleidskader "Krachtige burgers 2013-2016 " en de beleidsnota Jeugd "Krachtige jonge burgers" het kader voor de taken in het sociaal domein.
Het beleidskader "Samen kan er meer" is het regionale beleidskader sociaal domein. De Kracht van Tiel is de lokale invulling hiervan. Dit sluit aan op de eerdere vastgestelde beleidskaders en -plannen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidskader Wmo/Jeugd 2017- 2020 dat eind 2016 aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.
De inwoners, hun sociale netwerken, de buurt en vrijwilligers staan centraal. We kiezen we in het sociaal domein voor een integrale aanpak: onderwijs (inclusief educatie, kinderopvang en peuterspeelzalen), zorg (inclusief informele zorg / vrijwilligers, ondersteuning van mantelzorgers), welzijn, werk en inkomen, volksgezondheid, veiligheid en wonen. In de levens van onze inwoners, jong of oud, lopen deze beleidsterreinen dwars door elkaar heen. We richten de inzet van de gemeente hier zo integraal mogelijk op in. Als uitgangspunt hanteren wij het volgende vraagpatroon van mensen:

Proces

Kenmerk van de vraag

Trefwoord rol gemeente

Actieve inwoner

Geen rechtstreekse vraag aan de gemeente

Afstand, ruimte geven, faciliterende rol

Inwoner met een ondersteuningsvraag

Enkelvoudige/meervoudige vraag

Product of dienstverlenende rol (incl. claimbeoordeling)

Multiprobleem huishouden

Zelfregelend vermogen(tijdelijk) onvoldoende

Sturende rol

Op gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg werken we regionaal samen. Regionaal samenwerken en lokaal borgen is het devies.

Jeugdhulp

De uitgangspunten maatschappelijke ondersteuning zijn van toepassing op alle inwoners van Tiel, van jong tot oud. Door de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbod van zowel algemene als specifieke jeugdhulp, in de nulde, eerste en tweede lijn.
De gemeente koopt jeugdzorg in bij lokale, regionale en bovenregionale zorgaanbieders. Voor zeer specialistische zorg wordt er op landelijk niveau jeugdhulp ingekocht. Het aanbod van jeugdhulp en jeugdzorg stemmen we af op de specifieke zorgvraag van de jeugdige inwoner en/of zijn ouders/verzorgers.

Krachtige burgers die door arbeid participeren in de samenleving

Voor een goed economisch klimaat is het van belang dat de beschikbare werkgelegenheid aansluit bij de werkzoekende beroepsbevolking. De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze. Daardoor zijn bedrijven bereid te investeren in de gemeente en ontstaan er voldoende en passende arbeidsplaatsen.
Toch staan in Tiel te veel mensen door werkloosheid ongewild aan de kant. Terwijl betaalde arbeid de kans biedt om in het eigen levensonderhoud te voorzien en een zinvolle manier is om volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Ook gelet op de demografische bevolkingsontwikkeling, vergrijzing, is verhoging van de arbeidsmarktparticipatie noodzakelijk.
De problematiek van een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is niet zo maar op te lossen. Voor dit vraagstuk moeten ook oplossingen worden gezocht op langere termijn.
Op kortere termijn stimuleren wij de komst van werkgelegenheid voor dit deel van de beroepsbevolking. De Logistieke Hotspot Rivierenland en Medel bieden hiervoor kansen. Verder zien wij mogelijkheden in het structureel toepassen van social return en een doorontwikkeling naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (d.m.v. PSO certificering). Ook als gemeente zelf willen wij PSO gecertificeerd worden (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).
Er zijn veel mensen laag opgeleid in Tiel. Daaronder zijn ook veel jongeren. Dit vraagt specifieke aandacht. Het begeleiden van werkzoekende mensen naar de arbeidsmarkt vraagt om maatwerk met behulp van een passend aanbod van scholing en/of werkervaring. Tiel pakt dit aan vanuit een regionaal perspectief in samenwerking met andere regiogemeenten, Werkzaak en andere organisaties.
Mensen, die (nog) niet of niet meer aan het werk kunnen, mogen niet worden uitgesloten van gemeentelijke ondersteuning. Wanneer zij buiten hun schuld in de problemen zijn of (dreigen te) komen, kunnen zij indien nodig rekenen op een rechtvaardig participatie-, minima- en 'Wmo'-beleid.
Welzijn Nieuwe Stijl
Vanaf 2017 gaat het welzijnsveld in Tiel er anders uit zien. Op initiatief van de Gemeente zijn de grootste welzijnsinstellingen in Tiel gestart met een proces om te komen tot een integraal een beter op elkaar afgestemd aanbod van voorzieningen. De insteek daarbij is dat er zo veel mogelijk wordt gestart vanuit de belevingswereld van de burgers die een ondersteuningsvraag hebben, dat volwaardig meedoen het uitgangspunt is, dat de zorg en ondersteuning zo dichtbij als nodig plaats vindt, en dat er meer uitgegaan wordt van de eigen kracht én samenkracht van burgers.
Welzijn Nieuwe Stijl betekent daarmee automatisch ook dat organisaties zich herbezinnen op hun manier van werken. De eerder door het gemeentelijke leerwerkproject Dynamiek ontwikkelde ‘voor- en door’-methode wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in de manier van werken binnen de verschillende organisaties en wordt daarmee als werkmethodiek geborgd. Uitgangspunt is dan ook, dat in de loop van 2017 het gemeentelijke project geïntegreerd zal worden in welzijnsinstelling Mozaïek Welzijnsdiensten.
Het is de bedoeling om met de samenwerkende organisaties te komen tot een lerend, gezamenlijk ontwikkelend en op programmalijnen werkend welzijnsveld, waarbij andere organisaties waar nuttig en nodig kunnen aanhaken om te komen tot een integraal aanbod van ondersteuning en overige diensten. Zo wordt er bijvoorbeeld meer aansluiting gezocht met de medische sector (o.a. ECT) en werk (o.a. Werkzaak).

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Sociaal domeinRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten61.17360.89062.15262.33463.73564.113
Baten21.75718.85422.91123.22623.91224.609
Resultaat voor bestemming39.41642.03639.24139.10739.82339.504
Mutaties reserves
Toevoegingen000000
Onttrekkingen482310000
Resultaat na bestemming39.36841.80539.24139.10739.82339.504

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.10Mutaties reserves000000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie3.5653.81916.30616.40416.34416.312
6.2Wijkteams1.9961.900809809809809
6.3Inkomensregelingen24.08524.44227.13627.80228.48928.994
6.4Begeleide participatie9.6779.1949.0478.7058.5318.342
6.5Arbeidsparticipatie4.1672.7372.1521.9322.8802.949
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)5.4753.0523.1303.1303.1303.155
6.71Maatwerkdienstverlening 18+2.5102.5531.3161.3161.3161.316
6.72Maatwerkdienstverlening 18-6.0209.60328282828
6.81Geëscaleerde zorg 18+217219283283283283
6.82Geëscaleerde zorg 18-1.7211.712361361361361
7.1Volksgezondheid1.7141.6581.5831.5631.5631.563
8.3Wonen en bouwen2500000
Totaal lasten61.17360.89062.15262.33463.73564.113
0.10Mutaties reserves482310000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie806870444444444444
6.2Wijkteams655555
6.3Inkomensregelingen18.85417.13821.34922.02322.70823.406
6.4Begeleide participatie21300000
6.5Arbeidsparticipatie1.15194358000
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)1344444
6.71Maatwerkdienstverlening 18+649712719719719719
6.72Maatwerkdienstverlening 18-2000000
6.81Geëscaleerde zorg 18+453131313131
6.82Geëscaleerde zorg 18-000000
7.1Volksgezondheid000000
8.3Wonen en bouwen000000
Totaal baten21.80519.08522.91123.22623.91224.609
Totaal taakvelden39.36841.80539.24139.10739.82339.504

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 2.564 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere budgetten Wmo 2015 en uitvoering jeugdwet, wordt gedekt door een hogere rijksbijdrage. Daarnaast is hogere rijksbijdrage gedeeltelijk ingezet ter dekking van de kosten van de woonconsulent en financiering Dynamiek (rijksbijdrage maakt onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen)

N

260

Lagere kosten Wsw door dalende rijksbijdrage gecorrigeerd met een hogere bijdrage in het Wsw-tekort (rijksbijdrage maakt onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen)

V

213

Hogere budget uitgaven hulp bij het huishouden door verhoogde rijksbijdrage, daartegenover vervalt vanaf 2017 het budget voor huishoudelijke hulp toelage (rijksbijdrage maakt onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen

N

98

Hogere kosten regiotaxi door toename gebruik

N

36

Diverse incidentele budgetten in 2016 (onder andere regionaal werkbedrijf en jeugdwerkloosheid)

V

735

Hogere netto-lasten verstrekkingen uitkering Wwb, Ioa en Bbz

N

88

Hogere bijdrage in bedrijfsvoeringskosten Werkzaak ivm sterke toename aantal uitkeringsgerechtigden

N

150

Overheadkosten worden vanaf 2017 niet meer op de programma's verantwoord, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen van directe loonkosten over de andere programma's.

V

2.553

Lagere bijdrage uit reserve sociaal domein

N

231

Overige verschillen

N

74

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Voortzetting Dynamiek, t.l.v. middelen sociaal domein

156

156

156

156

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve sociaal domein

2.690.000

2.690.000

Reserve wijkgericht werken

178.617

178.617