Programma Totaal

Wat willen we

A. Een vitale en aantrekkelijke centrumstad voor inwoners en bezoekers uit de regio.

Tiel wil een aantrekkelijke stad zijn met goede basisvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor alle inwoners.
De binnenstad van Tiel is in belangrijke mate het visitekaartje van de stad. Goede culturele voorzieningen, aandacht voor de rijke cultuurhistorie en een afwissende programmering op het gebied van cultuur en evenementen dragen allen bij aan de beleving van de stad.
Met de Westluidense Poort als cultuurpoort zetten we hier actief op in.
Sportvoorzieningen
In Tiel is een aantrekkelijk sportklimaat, waar jong en oud, mensen met of zonder beperkingen met plezier kunnen sporten. Jaarlijks vinden verschillende sportieve evenementen plaats op amateur- en topniveau. Deze evenementen stimuleren zowel de sportdeelname als de ambitie om topprestaties neer te zetten. De sportvoorzieningen in Tiel sluiten aan bij de behoefte van haar inwoners en dragen bij aan een actieve leefstijl. Een zwembad met betaalbare zwemlessen is een basisvoorziening in een centrumstad als Tiel. De sportvoorzieningen zijn veilig en toegankelijk voor iedereen. Op school en in de buurt worden kinderen gestimuleerd om te bewegen door het diverse aanbod dat hen - in samenwerking met de Tielse sportverenigingen- wordt aangeboden.
Culturele voorzieningen
Tiel heeft een centrumfunctie op het gebied van cultuur. De Westluidense Poort wordt samen met de Agnietenhof dé plek voor kunst, cultuur, informatie, educatie, ontmoeting en ontspanning voor jong en oud. Hiertoe bieden de culturele instellingen een divers programma van goede kwaliteit voor een breed publiek. Het in aanbouw zijnde cultuurcluster wordt een toegankelijke voorziening voor iedereen die gedurende minimaal zes dagen per week geopend is. De voorzieningen gaan dienst doen als een stedelijk visitekaartje voor inwoners en bezoekers. Ook toeristen kunnen terecht voor informatie over stad en streek.Het cultuurcluster biedt bovendien oefenruimten en podia aan amateur-kunstenaars. De ondergrondse parkeergarage zorgt voor een goede bereikbaarheid.
Het Flipje en Streekmuseum en het Regionaal archief conserveren, beheren en ontsluiten de rijke geschiedenis van stad en streek.
In het cultuur- en erfgoedpact Rivierenland werken gemeenten, (culturele) instellingen en provincie samen aan culturele evenementen en projecten op het gebied van cultuur en erfgoed. De culturele voorzieningen hebben ook een belangrijke functie in het onderwijs. Denk hierbij aan de doorlopende leerlijnen in het primair onderwijs op het gebied van muziek ('Muziek in de Klas'), dans ('Ik dans'), erfgoed ('Reizen in de tijd'), schoolvoorstellingen en de producten en diensten van bibliotheek Rivierenland op het terrein van leesbevordering en mediawijsheid.
Evenementen
Tiel kent een breed palet aan evenementen. Dit varieert van grote (meerdaagse) evenementen als Appelpop, Fruitcorso en Profronde tot sporttoernooien, kermissen en lokale (muzikale) evenementen met een spin-off voor de lokale middenstand. Door transparante regelgeving en vergunningverlening, door sponsoring en subsidie (op basis van de subsidieverordening evenementen) ondersteunen wij evenementen die een positief effect hebben op de beleving van de stad.
Speelplekken
Voor het beheer en onderhoud van speelplekken willen we de bezuinigingsopgave die is opgenomen in de begroting realiseren. Daarbij wil de gemeente inzetten op participatie van bewoners.

B. Krachtige burgers die bereid zijn zich in te zetten voor anderen en hun omgeving

Tiel heeft een sterk verenigingsleven, waarbinnen veel Tielenaren actief zijn. Door een gezonde leefstijl en cultuurparticipatie te stimuleren, investeert de Gemeente Tiel ook in krachtige en maatschappelijk actieve burgers. Sport- en culturele verenigingen zijn betrokken bij de stad en dragen, waar nodig met ondersteuning van de Gemeente Tiel, bij aan het versterken van een aantrekkelijk leefklimaat.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Vitale en aantrekkelijke stadRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten10.81710.8489.84810.18110.11810.396
Baten3.9733.6533.1573.1623.1603.160
Resultaat voor bestemming6.8457.1956.6917.0206.9587.235
Mutaties reserves
Toevoegingen651664257321322323
Onttrekkingen231242286223221534
Resultaat na bestemming7.2657.6176.6627.1187.0597.024

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.10Mutaties reserves651664257321322323
5.1Sportbeleid en activering819836762760760760
5.2Sportaccommodaties1.3541.5741.350964909879
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie5.9546.0125.5356.2726.2666.574
5.4Musea996976878866864863
5.6Media779824872869869869
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie915626451451451451
Totaal lasten11.46911.51210.10410.50310.44010.719
0.10Mutaties reserves231242286223221534
5.1Sportbeleid en activering000000
5.2Sportaccommodaties406374355360360360
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie3.3813.1682.6902.6902.6902.690
5.4Musea766566666464
5.6Media61616161616
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie1033030303030
Totaal baten4.2043.8953.4433.3853.3813.695
Totaal taakvelden7.2657.6176.6627.1187.0597.024

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 951 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Huuropbrengst Westroijen overgeheveld naar programma 5 als onderdeel van gemeentelijke eigendommen

N

27

Vanaf 2017 structurele subsidie voor corsoverenigingen ter dekking van kosten bouwlocaties

N

25

Lagere kosten evenementen vanaf 2017 ad € 60.000, daarnaast in 2016 incidenteel budget voor trappen Appelpop

V

75

Effect doorvoeren bezuiniging speelvoorzieningen

V

40

Exploitatielasten cultuurcluster in verband met geplande ingebruikname in 2017

N

91

Effect doorvoeren bezuiniging binnensportaccommodaties

V

50

In 2016 incidentele lasten voor onderhoud en renovatie van sportaccommodaties (door storting in reserve)

V

315

Lagere kapitaallasten, grootste deel wordt veroorzaakt door gewijzigde systematiek van toerekening rente aan investeringen

V

357

Kapitaallasten nieuwe investeringen buitensportaccommodaties (dekking door inzet reserves)

N

31

Vanaf 2017 worden overheadkosten niet meer verantwoord op de programma's, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen over de andere programma's

V

307

Overige verschillen

N

15

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Kunstgras Wadenoyen

580

47

46

45

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve collectie museum

39.336

3.780

43.116

Reserve onderhoud museum

61.507

14.396

75.903

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

911.437

18.229

91.718

86.104

935.279

Reserve verbouwing Agnietenhof

1.131.324

22.626

51.622

1.102.328

Reserve onderhoud Agnietenhof

392.299

42.812

60.000

375.112

Algemene reserve Agnietenhof

96.956

96.956

Reserve subsidie amateurkunst

31.731

31.731

Reserve kapitaallasten buitensport

1.195.629

23.913

87.981

1.131.561

Reserve evenementenfonds

11.052

11.052

Reserve onderhoud Plantage en bibliotheek

376.493

39.357

415.850