Programma Totaal

Wat willen we

We werken aan een vlotte en veilige bereikbaarheid van Tiel; per auto, fiets en openbaar vervoer. We zorgen voor voldoende en hoogwaardige parkeergelegenheid in en rond de binnenstad, in woonwijken, bij voorzieningen en op de bedrijventerreinen. We hebben daarbij aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en de dorpen en de recreatieve en toeristische waarden van de stad en haar omgeving.
Bijzondere aandacht gaat uit naar hen die niet beschikken over eigen vervoer. Regio Rivierenland zorgt voor de voorzieningen om deze inwoners geschikte (basis)mobiliteit te bieden.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de realisatie van de gebiedsopgaven en aan de aantrekkelijkheid van Tiel als centrumstad voor sociale en maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en bedrijvigheid in Rivierenland en voor onze eigen inwoners.

Speerpunten

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

MobiliteitRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten2.3222.1282.2732.9262.8702.831
Baten1.9771.8872.4792.6042.6562.759
Resultaat voor bestemming345241-20632221472
Mutaties reserves
Toevoegingen7266657441.1221.1781.285
Onttrekkingen191176124801773737
Resultaat na bestemming880730413644619620

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.10Mutaties reserves7266657441.1221.1781.285
0.63Parkeerbelasting000000
2.1Verkeer en vervoer720603603601599597
2.2Parkeren1.2071.1481.3091.9851.9581.922
2.5Openbaar vervoer395378361340314313
Totaal lasten3.0482.7933.0174.0494.0494.116
0.10Mutaties reserves191176124801773737
0.63Parkeerbelasting1.3131.2201.8091.9341.9872.089
2.1Verkeer en vervoer499999
2.2Parkeren400386386386386386
2.5Openbaar vervoer261272275275275275
Totaal baten2.1682.0632.6033.4053.4293.496
Totaal taakvelden880730413644619620

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 317 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Lagere kapitaallasten m.n. door verlaging doorbelasting rente

V

44

Overheadkosten worden vanaf 2017 niet meer op de programma's verantwoord, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen van directe loonkosten over de andere programma's.

V

235

Huurkosten parkeerterrein Taluud

N

60

Lager onderhoud straatmeubilair

V

20

Exploitatielasten WLP

N

359

Pilots openbaar vervoer in 2017

N

20

Second opinion fietsonveilige locaties

V

8

Hogere parkeerinkomsten o.a. door uitbreiding betaalde parkeerduur en WLP

V

588

Hogere storting in reserve parkeren

N

130

Div kleine verschillen

N

9

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Pilots openbaar vervoer

20

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve parkeren

4.754.136

47.541

696.219

124.474

5.373.422