Programma Totaal

Wat willen we

Tiel is een attractieve en vitale centrumstad, waar het prettig wonen is. De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de gemeente en er voldoende en passende arbeidsplaatsen ontstaan. De gemeente stuurt op goede ruimtelijke kwaliteit waardoor de stad ook in de toekomst een prettig woon- en leefklimaat biedt voor haar inwoners.
Attractieve centrumstad
Tiel is een stad met een rijk historisch verleden en heeft van oudsher al een positie als centrumstad. Maar het karakter daarvan verandert. De industrie, die de stad ooit werk en inkomen bracht, is in de jaren '80 voor een belangrijk deel uit de stad verdwenen. Tiel bleef daarna achter met een onevenwichtig sociaal-economisch profiel. Om hieraan tegenwicht te bieden zijn belangrijke investeringen gedaan in de ontwikkeling van onder andere bedrijventerreinen en woongebieden. Programma's zijn gemaakt om aan Tiel de verdere noodzakelijke en inspirerende impuls te geven. Programma’s die inzetten op versterking van de kwaliteiten van de Stationsomgeving en het Waalfront om Tiel aantrekkelijker te maken, ook voor hogere en middeninkomens. De coalitiepartijen hebben hun gezamenlijke ambities vastgelegd in het Bloesemakkoord voor Tiel 2014 – 2018. Tiel blijft investeren om een aantrekkelijke gemeente te zijn, waar iedereen kan meedoen. Hiervoor moet de woningbouwproductie op peil blijven, ondanks dat op dit moment de woningbehoefte minder is.
Wonen
In het verlengde van de vastgestelde Woonvisie 2014-2018 ‘gewoon goed wonen’ zijn in september 2014 de nieuwe prestatieafspraken ondertekend door de gemeente en corporaties. Onderdeel hiervan zijn onder meer het uitwerken van de onderste trede woonladder en afspraken over de duurzaamheid van het woningbezit van de corporaties.
Mede naar aanleiding van afspraken met de regio Rivierenland en de provincie heeft de Gemeente Tiel het woningbouwprogramma tot 2020 herijkt. Het afgelopen jaar is in overleg tussen provincie en regiogemeenten gekomen tot een afgewogen kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma.
De structuurvisie geeft het kader waarbinnen alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. De structuurvisie is inmiddels deels verouderd en wordt in 2017 herijkt. Het voornemen is om met deze herijking vooruit te lopen op de Omgevingswet (inwerkingtreding verwacht in 2019) en de structuurvisie om te vormen tot een omgevingsvisie. In dat proces komt onder meer de vraag terug in welke mate in de toekomst nog ingezet wordt op uitbreidingslocaties.
Poortenstrategie
In het Bloesemakkoord wordt de poortenstrategie (Westluidense Poort, Santwijckse Poort en Burense Poort) onderschreven die de gemeente Tiel heeft neergelegd in onder meer het masterplan Waalfront. De ontwikkeling van de Westluidense Poort, inclusief parkeergarage en het cultuurcluster, is in volle gang. In de Santwijckse Poort wordt (tijdelijk) een parkeerterrein aangelegd en wordt de verkeersafwikkeling verbeterd door de aanleg van een rotonde. In de Burense Poort wordt de openbare ruimte heringericht zodat er een goede voetgangersverbinding met de binnenstad ontstaat en een aantrekkelijk parkeerterrein ontstaat voor zowel bezoekers van de winkels in het gebied, als bezoekers van de binnenstad.
Cultuurhistorie
Omdat de gemeente Tiel trots is op haar bijzonder lange bewoningscontinuïteit en de nog altijd tastbare geschiedenis, zowel ondergronds (archeologie), als bovengronds (monumenten), profileert zij zich als een gemeente waar erfgoed een belangrijke rol speelt. Nieuwe ontwikkelingen gaan gepaard met respect voor de vele facetten die met onze cultuurhistorie samenhangen.
Tiel Fruitstad aan de Waal
Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2016 stelde de raad de positionering Stadspromotie vast en koos voor Tiel, Fruitstad aan de Waal. De komende jaren willen we Tiel op basis hiervan stevig positioneren en profileren samen met (groepen) inwoners, ondernemers en evenementenorganisatoren.
Met Hart van Tiel en zoveel mogelijk evenementenorganisatoren wordt vruchtbaar samengewerkt om de Tielse binnenstad levendig en aantrekkelijker te maken (een voorbeeld is de plaatsing van bloembakken in de binnenstad, het faciliteren van het evenementenaanbod en het stimuleren van de fruitbeleving in de stad).
Economisch klimaat / ontwikkeling
Het verbeteren en ontwikkelen van bedrijfslocaties is een manier om de werkgelegenheid te behouden cq. te vergroten. Ook het versterken van de detailhandelstructuur met daarbij speciale aandacht voor de binnenstad, perifere locaties en de wijkwinkelcentra, speelt hierbij een belangrijke rol. Afstemming en samenwerking vindt plaats met de provincie Gelderland, de regio Rivierenland, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt en het georganiseerde bedrijfsleven.
Bedrijfslocaties
In 2017 wordt, binnen het kader van het Regionaal Programma Bedrijventerrein, ingezet op de verdere uitbreiding van het bedrijvenpark Medel als economische en structuurversterkende ontwikkeling. Deze uitbreiding wordt met name gericht op bedrijven die omvangrijke kavels vragen van enige hectares. De uitgifte van bedrijfskavels vindt plaats binnen de afspraken die zijn vastgelegd in het afsprakenkader Regionale samenwerking bedrijventerreinen Regio Rivierenland en binnen het Regionaal Acquisitie Punt (RAP).
De kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein Kellen wordt afgerond. Samen met de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) wordt onderzocht in hoeverre de ondernemers in het kader van parkmanagement ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het onderhoud en beheer van het openbaar groen op de bedrijventerrein in Tiel zoals dat ook al gebeurt door de Coöperatie Medel op het bedrijvenpark Medel.
Binnenstad en detailhandel
Ter versterking van de detailhandelsstructuur en vergroting van de koopkrachtbinding blijft het de ambitie om het winkelaanbod in Tiel nog gevarieerder en aantrekkelijker te maken. Sfeer en beleving van de binnenstad wordt hierbij steeds belangrijker. Dit is ook zo opgenomen in de concept Binnenstadsvisie die na vaststelling verder uitgewerkt wordt in een uitvoeringsprogramma en een belangrijke basis is voor het actualiseren van het bestemmingsplan voor de binnenstad. In 2017 wordt vervolg gegeven aan de realisatie van de afspraken die zijn overeengekomen in de Retaildeal. Verder wordt in 2017 de detailhandelsnota geactualiseerd.
In 2015 hebben een aantal inspirerende bijeenkomsten geleid tot een tiental projecten die zijn geïnitieerd door de binnenstadsvereniging Hart van Tiel. De gemeente vervult hierbij waar nodig en wenselijk een ondersteunende rol en heeft voor de realisatie van een aantal van deze projecten financiële middelen beschikbaar gesteld.
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme maken steeds meer onderdeel uit van de Tielse economie. Ook in 2017 werken we door samenwerking en stimulering aan de ambitie om de aantrekkelijkheid van Tiel voor recreanten en toeristen te versterken (cultuuraanbod, evenementen, winkelen, overnachtingsmogelijkheden, fiets- en wandelroutes, etc.). Op regionaal niveau werken we samen binnen het speerpunt Recreatie en Toerisme. De uitvoeringsorganisaties van het speerpunt Recreatie en Toerisme zijn het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT Rivierenland) en Recreatiemaatschappij Uit®waarde.
Regio
In 2017 wordt gewerkt aan het behalen van de doelen uit het Ambitiedocument Regio Rivierenland binnen het hiervoor opgestelde uitvoeringsprogramma. Duidelijk wordt of een Regionaal Investeringsfonds kan worden ingesteld en op welke wijze dit fonds wordt ingezet om de economie in de regio te stimuleren op met name de speerpunten Economie en Logestiek, Agribusiness en Recreatie en Toerisme. Binnen het speerpunt Economie en Logistiek blijft de ontwikkeling van Rivierenland als Logistieke Hotspot centraal staan mede in het groter geheel van de Logistics Valley en de Gelderse Corridor.
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt
Door mondiale en landelijke economische ontwikkelingen, wijzigingen in regels en wetgeving (o.a. Participatiewet) en het landelijk sociaal akkoord, wordt de verbinding tussen economisch beleid en arbeidsmarktbeleid steeds hechter. Gemeenten krijgen een steeds grotere rol op het terrein van de regionale arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Ook in 2017 ligt, samen met de partners in het platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, de focus op:
1. De aansluiting tussen onderwijs en werkgevers (een leven lang leren, innovatieve onderwijsconcepten);
2. Het bevorderen van economische groei en banen;
3. Het duurzaam werken aan ondernemerschap en het koppelen van de sociale arbeidsmarktagenda aan de economische agenda;
4. Optimalisering van de regionale vestigingsfactoren voor bedrijven zoals een kwalitatief goede beroepsbevolking, bereikbaarheid, ruimte, regionale netwerken, kwaliteit van wonen, etc.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten10.58614.8984.0513.8003.9363.932
Baten5.19810.8631.0191.0041.0041.004
Resultaat voor bestemming5.3884.0353.0332.7962.9322.928
Mutaties reserves
Toevoegingen4133003222
Onttrekkingen13616445101010
Resultaat na bestemming5.6654.1712.9902.7882.9242.920

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.3Beheer overige gebouwen en gronden1.4571.079824774773773
0.10Mutaties reserves4133003222
2.4Economische havens en waterwegen566257565655
3.1Economische ontwikkeling604652749649649649
3.2Fysieke bedrijfsinfrastructuur745445454545
3.3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen12912386868686
3.4Economische promotie269187241241241240
5.5Cultureel erfgoed375333182145145145
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie00140140140140
8.1Ruimtelijke Ordening677750800800800800
8.2Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)4.7769.720280280451449
8.3Wonen en bouwen2.1681.939648585550550
Totaal lasten10.99915.1984.0543.8023.9383.934
0.3Beheer overige gebouwen en gronden1.3071.005458443443443
0.10Mutaties reserves13616445101010
2.4Economische havens en waterwegen134101124124124124
3.1Economische ontwikkeling-5800000
3.2Fysieke bedrijfsinfrastructuur400000
3.3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen223838383838
3.4Economische promotie13280110110110110
5.5Cultureel erfgoed2800000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie000000
8.1Ruimtelijke Ordening2200000
8.2Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)2.8288.6370000
8.3Wonen en bouwen7801.002290290290290
Totaal baten5.33411.0271.0641.0141.0141.014
Totaal taakvelden5.6654.1712.9902.7882.9242.920

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 1.181 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Incidentele storting en onttrekking reserve strategische eigendommen in 2016

V

177

Overheveling en verlaging incidenteel budget huisvesting Corsovereniging naar programma 3

V

37

Incidentele verkoop gemeentelijk eigendom in 2016

N

336

Sloopkosten strategisch eigendom in 2016

V

46

Incidentele verkoop strategisch eigendom in 2016

N

265

Hogere opbrengst havens

V

23

Actualisatie detailhandelsnota

N

25

Projectenplan Binnenstad

N

75

Lagere doorbetaling reclamebelasting

V

50

Investeringsbijdrage Rijnbrug naar Rhenen

N

10

Hogere opbrengsten toeristenbelasting en reclame

V

30

Overheadkosten worden vanaf 2017 niet meer op de programma's verantwoord, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen van directe loonkosten over de andere programma's.

V

847

Subsidie woonconsulent (incidentele last in 2017)

N

55

Verkoop woonwagens in 2016

N

344

Overheveling inkomsten rente leningen woningbouw naar taakveld treasury

N

353

Lagere kapitaallasten m.n. door verlaging doorbelasting rente, incl. rente Grex en afboeking boekwaarde woonwagens i.v.m. verkoop in 2016

V

1404

Overige verschillen

V

30

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Subtiel projectenplan binnenstad

75

Transitieplan Waalkade/kademuur, ten laste van reserve Parkeren

2.000

Actualisatie detailhandelsnota

25

Regionaal investeringsfonds

120

Woonconsulent woonwagenbewoners, t.l.v. middelen sociaal domein

55

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve woonwagens

130.282

2.606

10.212

122.676

Reserve onderhoud strategische eigendommen

371.757

35.000

336.757

Reserve gemeentelijke eigendommen

377.702

377.702

Algemene reserve grondexploitatie

1.616.581

1.616.581

Reserve monumenten

113.023

113.023