Programma Totaal

Wat willen we

In Tiel moet tenminste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte
Om het aanzien van de stad, het gevoel van veiligheid en het woongenot te verhogen, is het nodig de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op niveau te houden of te brengen. Onze aandacht blijft uitgaan naar het beheersen van zwerfafval, onkruid, hondenpoep en graffiti. Dit geldt ook voor onze civiele kunstwerken, de openbare verlichting en het groen. Het is vooral belangrijk dat de wegen in Tiel goed onderhouden zijn. Daarnaast willen we bij onderhoud en vervanging van openbare verlichting zo veel mogelijk omschakelen naar LED verlichting.
De openbare ruimte (parken, pleinen, straten en groen) is van iedereen, maar wordt vooral door de overheid beheerd. Wij willen echter vaker een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners in het gebruiken en het beheren van de openbare ruimte. Wij verwachten van hen dat zij geen zaken vernielen of vervuilen en mee willen gaan werken aan het onderhoud. Daar waar mogelijk gaan we kleinschalige en praktische initiatieven op buurt/wijk of dorpsniveau ondersteunen.
Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de stad. Inwoners helpen hier zelf aan mee. De aantrekkingskracht en uitstraling van de binnenstad gaan we samen met Hart van Tiel versterken waarbij aandacht is voor lelijke plekken.
De gemeentelijke begraafplaatsen zien er verzorgd uit. De dienstverlening bij uitvaarten is goed geregeld. Doorontwikkeling van de actieve begraafplaatsen tot gedenkparken met een kostendekkende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt. Op begraafplaatsen met een monumentale status heeft het behoud van het culturele erfgoed bijzondere aandacht, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. Burgerparticipatie op de begraafplaatsen wordt actief gestimuleerd.
De gemeente beheert ook minder zichtbare zaken zoals het rioolstelsel en watervoorzieningen. De gemeente voldoet aan de nieuwste wettelijke eisen en inzichten in de afval-, regen- en grondwaterzorg tegen redelijke kosten voor de inwoners van Tiel. We werken we niet alleen samen met het Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en het Rijk maar ook met de tien gemeenten in het Netwerk Waterketen regio Rivierenland.

Speerpunten

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Openbare ruimteRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten9.0879.3577.5237.4857.2427.455
Baten5.0585.3844.1614.2874.2874.287
Resultaat voor bestemming4.0293.9733.3633.1982.9543.167
Mutaties reserves
Toevoegingen16900000
Onttrekkingen200000
Resultaat na bestemming4.1973.9733.3633.1982.9543.167

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.10Mutaties reserves16900000
2.1Verkeer en vervoer3.9564.5973.0752.8392.6052.836
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie2.2282.1951.9372.0492.0482.047
7.2Riolering2.4772.1562.1602.2472.2382.223
7.3Afval4600000
7.5Begraafplaatsen en crematoria380409351351350350
Totaal lasten9.2579.3577.5237.4857.2427.455
0.10Mutaties reserves200000
2.1Verkeer en vervoer1.0871.685187187187187
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie48180155155155155
7.2Riolering3.7073.2953.5933.7203.7203.720
7.3Afval000000
7.5Begraafplaatsen en crematoria216223225225225225
Totaal baten5.0605.3844.1614.2874.2874.287
Totaal taakvelden4.1973.9733.3633.1982.9543.167

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 610 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Overheadkosten worden vanaf 2017 niet meer op de programma's verantwoord, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen van directe loonkosten over de andere programma's.

V

338

Lagere kapitaallasten m.n. door verlaging doorbelasting rente

V

307

Verschillen door inflatiecorrectie

N

35

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Boomwortelschade fietspaden, noodmaatregel

23

23

23

23

Vervanging beschoeiïng Kleine Plantage/Kwelkade

140

14

13

13

Vervanging brug Oliemolenpad

75

7

7

7

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve onderhoud groen

157.746

0

0

0

157.746

Reserve Vogelbuurt

510.084

0

0

0

510.084

Reserve begraafplaats Ter Navolging

7.600

0

0

0

7.600