Programma Totaal

Wat willen we

Elke Tielse inwoner heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen

Het lokale onderwijsbeleid gaat uit van onze visie op participatie. Wij zien onderwijs als instrument dat kinderen en jongeren stimuleert om zich een pakket aan intellectuele, sociaal-emotionele, culturele en communicatieve competenties eigen te maken en om een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen. Dit stelt hen in staat om deel te nemen aan de samenleving en vergroot hun kans op werk.
Het lokale onderwijsbeleid is veelomvattend en omhelst veel deelterreinen die bijdragen aan onze ambitie. Ook zijn er vele partners bij betrokken om de ambitie te realiseren. De Lokaal Educatieve Agenda is het platform waar bestuurlijk afspraken op lokaal niveau vorm krijgen.
Goed voorbereid aan de start
Tiel wil dat elk kind een succesvolle schoolloopbaan kan doorlopen, passend bij zijn of haar capaciteiten. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen met een mogelijke (taal)achterstand. Hiervoor zetten wij - samen met partijen uit het veld- het onderwijsachterstandenbeleid in en voor de jongste kinderen voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en wanneer dat nodig is te bestrijden.
En niemand hoeft uit te vallen
Degenen die niet in staat zijn hun startkwalificatie te halen, ondersteunen we om op een andere manier een stabiele plaats in de samenleving en/of op de arbeidsmarkt te verwerven. Kinderen en jongeren hebben immers recht op onderwijs dat aansluit op hun situatie -passend onderwijs- in een veilige, evenwichtige omgeving waar de ontwikkeling gestimuleerd wordt. De leerplicht/kwalificatieplicht en RMC-wetgeving, de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting, maar ook leerlingenvervoer draagt hieraan bij. Tevens hebben we aandacht voor de inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven.
Bij het realiseren van deze ondersteuning wordt aangesloten bij het sociaal domein.
Cultuureducatie
Cultuur- en erfgoededucatie leveren een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van kinderen, jongeren en volwassenen door hen de kans te geven zich te ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater en leerlingen actief in aanraking te brengen met de cultuurhistorie en bewonersgeschiedenis van onze streek. In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) verzorgt De Plantage langlopende leerlijnen op het gebied van muziek en dans.
Bibliotheek Rivierenland levert door samenwerking met het onderwijs en de gemeente een bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid.
Dit komt mede door de inzet van lees- en mediacoaches in het onderwijs en schoolbibliotheken (met wisselcollecties) op alle basisscholen (project dBos; de bibliotheek op school).
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Ook heeft Tiel zich als partner aangesloten bij de visie op de regionale arbeidsmarkt in het algemeen en de aansluiting van beroepsopleidingen in Rivierenland op de arbeidsmarkt in het bijzonder. Tiel is hiermee een van de partijen die samen de verantwoordelijkheid draagt om het onderwijs in de regio Rivierenland toekomstbestendig vorm te geven op zodanige wijze dat nu, maar ook in toekomst, voldaan kan worden aan de veranderende vraag naar arbeid.
Toekomstbestendig onderwijs
Met het oog op de leerlingendaling en daarmee de toenemende leegstand van de onderwijshuisvesting, legt Tiel de komende periode het accent op hoe zij in de toekomst omgaat met deze leegstand.

Speerpunten

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

OnderwijsRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten8.1378.6147.4977.4117.6067.596
Baten2.9652.6352.6462.6202.6202.620
Resultaat voor bestemming5.1715.9794.8524.7914.9864.976
Mutaties reserves
Toevoegingen201156881617620
Onttrekkingen506541575756
Resultaat na bestemming5.3235.9294.8175.6155.5465.540

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.10Mutaties reserves201156881617620
4.1Openbaar basisonderwijs003333
4.2Onderwijshuisvesting3.9924.5103.3643.3343.5043.468
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken4.0323.9823.9583.9023.9273.953
6.1Samenkracht en burgerparticipatie113122172172172172
Totaal lasten8.3388.6297.5048.2928.2238.216
0.10Mutaties reserves506541575756
4.1Openbaar basisonderwijs000000
4.2Onderwijshuisvesting364193164138138138
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken2.5822.4232.4632.4632.4632.463
6.1Samenkracht en burgerparticipatie191919191919
Totaal baten3.0152.7002.6862.6772.6772.676
Totaal taakvelden5.3235.9294.8175.6155.5465.540

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 1.112 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere uitgaven peuterspeelzaalwerk door inzet ontvangen rijksbijdrage

N

51

Nieuwe uitgaven voor realisatie MFC Passewaaij

N

170

In 2016 incidenteel budget voor asbestsanering schoolgebouwen

V

94

Doorvoering afschaffing schoolzwemmen

V

74

Gedeelte van budget schoolmaatschappelijk werk is in 2016 ingezet op programma 2 voor dekking kosten wijkteams jeugd

N

51

Lagere kapitaallasten, grootste deel wordt veroorzaakt door gewijzigde systematiek van toerekening rente aan investeringen

V

1.127

Lagere inzet reserves voor dekking kapitaallasten

N

15

Vanaf 2017 worden overheadkosten niet meer verantwoord op de programma's, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen over de andere programma's

V

144

Overige verschillen

N

40

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Onderhoud dislocaties onderwijshuisvesting

21

21

21

21

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve verrijkingsmaatregelen

111.176

23.974

87.202

Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath

311.445

6.229

16.601

301.073

Bestemmingsreserve Brede school Kokkenhof

495.516

495.516