Programma Totaal

Wat willen we

De inwoners van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal

Expeditie Dienstverlening
Met het programmaplan Expeditie Dienstverlening werkt de gemeente Tiel aan een professionele, meer integrale en moderne dienstverlening richting inwoners. Concrete doelen: meer service, minder wachttijden, een betere bereikbaarheid, een integrale aanpak, minder doorverwijzingen en een betere communicatie. Producten worden meer vanuit de vraag van de klant geordend en aangeboden. Er komt een duidelijke scheiding tussen de front- en backoffice. Betere communicatie houdt in dit programma in: de inzet van sociale media en praten & schrijven in begrijpelijke taal. Medewerkers worden getraind in begrijpelijk schrijven. We gaan standaard formulieren en brieven doorlichten en waar nodig aanpassen.

Steeds meer producten en diensten zullen digitaal via de website worden aangeboden. Dit sluit nauw aan bij het streven van het kabinet dat bedrijven en inwoners uiterlijk in 2018 hun overheidszaken, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Hierbij geldt dat we oog houden voor die bewoners die minder bekend/ervaren zijn op de digitale snelweg. Aanvragen kan dus digitaal, maar fysiek aan het loket, telefonisch of schriftelijk blijft ook mogelijk.
Vergadermodel

Het komende jaar neemt een raadswerkgroep het Tielse vergadermodel onder de loep. Zo nodig komen er verbetervoorstellen.
Hierbij wordt een relatie gelegd met de rol van de raad bij overheids- en burgerparticipatie.
Samenwerking

De gemeente Tiel werkt veel regionaal samen en neemt deel aan elf gemeenschappelijke regelingen (zie de paragraaf verbonden partijen). Samenwerken op onderdelen is efficiënter, effectiever en maakt minder kwetsbaar. Samenwerking kan een grensoverschrijdend belang dienen.Het kan ook noodzakelijk zijn, als een taak te omvangrijk is om als gemeente zelf uit te voeren.Of wettelijk zijn voorgeschreven (Veiligheidsregio en ODR).

Als gemeenten samenwerken betekent dat per definitie dat er zeggenschap wordt ingeleverd voor een hoger doel. We zijn voortdurend op zoek naar een evenwicht tussen de voordelen van (regionale) samenwerking en het behoud van zeggenschap over de taakvelden die bij een gemeenschappelijke regeling zijn ondergebracht.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Inwoners en bestuurRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
Lasten4.5044.8153.3413.2303.2013.048
Baten1.036648601524347234
Resultaat voor bestemming3.4694.1672.7402.7072.8532.814
Mutaties reserves
Toevoegingen3200000
Onttrekkingen13140000
Resultaat na bestemming3.4884.1532.7402.7072.8532.814

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201520162017201820192020
0.1Bestuur2.4552.9992.2692.1492.1492.149
0.2Burgerzaken1.4521.446983992962810
0.10Mutaties reserves3200000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie25736989898989
6.1Samenkracht en burgerparticipatie34000000
Totaal lasten4.5364.8153.3413.2303.2013.048
0.1Bestuur000000
0.2Burgerzaken708648601524347234
0.10Mutaties reserves13140000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie200000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie32600000
Totaal baten1.048662601524347234
Totaal taakvelden3.4884.1532.7402.7072.8532.814

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 1.412 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Accountantskosten overgeheveld van programma alg. baten en lasten naar progr. 8

N

44

Budget jaarthema jeugd incidenteel in 2016

V

15

Lagere premie APPA verzekering college

V

12

Lagere bijdrage regionale samenwerking ivm incidentele bijdrage GGD 2016

V

37

Vorming Regionaal Investeringsfonds

N

120

Overheadkosten worden vanaf 2017 niet meer op de programma's verantwoord, dit geeft een voordeel op het programma. Daarnaast wordt verschil veroorzaakt door indexering loonkosten en evt. verschuivingen van directe loonkosten over de andere programma's.

V

1.526

Bijdrage reserve wijkgericht werken in 2016

N

14

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2017

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

Uitbreiding formatie Publiekszaken

91

91

91

91

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve elektronisch kinddossier

1.546

1.546

Reserve wachtgelden en pensioenen wethouders

259.296

259.296