Inleiding

Het doel van deze paragraaf is inzicht verschaffen in de financieringsmethodiek en de

risico's die hiermee samenhangen. Treasury is het bedrijfsproces dat zich hiermee bezig houdt. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de gemeente ligt vast in het treasurystatuut (25 augustus 2008). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting (planmatig) en de jaarrekening (resultaatgericht).
In het treasurystatuut van de gemeente Tiel staan de doelstellingen van treasury als volgt gedefinieerd:

  1. Het aantrekken c.q. uitzetten van financiële middelen binnen de door de raad gestelde kaders
  2. Het beschermen van de gemeente tegen financiële risico's
  3. Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities
  4. Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gestelde kaders.
Selecteer een onderwerp