Inleiding

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen.
Er is op een nieuwe wijze inhoud gegeven aan de informatievoorziening over het onderdeel Grondbeleid. De aanleiding voor deze nieuw opgezette paragraaf Grondbeleid vormt de wens om de kwaliteit van de(financiële) informatievoorziening te verbeteren. Hierbij is de intentie uitgesproken om de huidige aparte rapportages (blauwe boekje) voor de raad rond de grondexploitaties te laten vervallen en te integreren in de gemeentebrede P&C cyclus en –documenten.
In de paragraaf grondbeleid wordt een beknopte weergave gegeven van het door de gemeente gevoerde
grondbeleid. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat deze paragraaf grondbeleid tenminste:

  • Visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen;
  • Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd
  • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • Een onderbouwing als er sprake is van een winstneming;
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s
Selecteer een onderwerp