Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten 2015-2020

Als de bijlage Financiële overzichten van deze begroting is een volledig overzicht opgenomen van de baten en lasten in de jaarrekening 2015, de gewijzigde begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 op programmaniveau. In eerste instantie zijn de cijfers vermeld exclusief verrekeningen met reserves en vervolgens inclusief deze verrekeningen. In dezelfde bijlage hebben we een overzicht 2015-2020 opgenomen op het niveau van de taakvelden, die m.i.v. deze begroting verplicht voorgeschreven zijn.

Overzicht nieuwe uitgaven 2017-2020

Conform de door u op 29 juni besproken Perspectievennota stellen wij u de volgende nieuwe uitgaven 2017-2020 voor. Hierin zijn ook meegenomen de nieuwe uitgaven waartoe u via amendementen heeft besloten.
De nieuwe uitgaven in onderstaande tabel waren nog niet eerder verwerkt in de begroting.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2017

2018

2019

2020

Plaatsing, onderhoud en uitlezen camera's

1

40

15

15

15

Voortzetting Dynamiek, t.l.v. middelen sociaal domein

2

Kunstgras Wadenoyen

3

580

47

46

45

Pilots openbaar vervoer

4

20

Subtiel projectenplan binnenstad

5

75

Transitieplan Waalkade/kademuur, ten laste van reserve Parkeren

5

2.000

Actualisatie detailhandelsnota

5

25

Regionaal investeringsfonds

5

120

Woonconsulent woonwagenbewoners t.l.v. middelen sociaal domein

5

Boomwortelschade fietspaden, noodmaatregel

6

23

23

23

23

Vervanging beschoeiïng Kleine Plantage/Kwelkade

6

140

14

13

13

Vervanging brug Oliemolenpad

6

75

7

7

7

Onderhoud dislocaties onderwijshuisvesting

7

21

21

21

21

Uitbreiding formatie Publiekszaken

8

91

91

91

91

Totaal nieuwe uitgaven

415

218

216

215

Bij de programma's is een overzicht van de nieuwe uitgaven per programma opgenomen.
De hieronder vermelde investeringen zijn al in eerdere begrotingen opgenomen en zullen niet voor 2017 plaatsvinden. Een aantal daarvan is doorgeschoven naar latere jaren.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2017

2018

2019

2020

Modernisering GBA

8

200

50

48

46

Wielerbaan

3

1.200

96

94

92

Renovatie sportvoorziening atletiek

3

85

Aanleg tijdelijke parkeerplaats Fabriekslaantje

4

170

24

23

22

Gebiedsontwikkeling Westluidense Poort*
- kapitaallasten + exploitatielasten

5

42.115

386

386

386

Fluvia Tiel

5

2.500

150

150

148

Burense Poort

5

1.980

172

169

Vervangingen Agnietenhof >€ 50.000

3

Regelaars trekkenwand

145

20

20

20

Brede School Kokkenhof Wadenoijen

7

585

31

31

30

Vernieuwbouw Lingecollege

7

17.025

875

875

Totaal

757

1.799

1.788

Uitgangspunten van de begroting 2017-2020
In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Deze begroting is opgesteld conform de vernieuwde voorschriften uit het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten' (BBV) van 5 maart 2016 en de daarna gepubliceerde aanvullingen hierop van de commissie BBV.
 2. De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Daarnaast is rekening gehouden met de in de Perspectievennota 2016 opgenomen en via amendementen toegevoegde nieuwe uitgaven vanaf 2017-2020. Deze zijn bij de programma's afzonderlijk vermeld.
 3. Rekening is gehouden met de gevolgen van het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de meeste budgetten geraamd zijn exclusief BTW, met uitzondering van de budgetten waarvoor de BTW niet wordt gecompenseerd.
 4. Uitgangspunt is het prijspeil per 1 januari 2017. In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met prijsstijgingen.
 5. De prijsstijging ten opzichte van de begroting 2016 is geraamd op 1%. Deze raming is gebaseerd op de verwachting voor de netto materiële overheidsconsumptie zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2016.
 6. Bij de raming van de salarissen is als basis genomen de laatst overeengekomen CAO voor gemeenteambtenaren, die loopt tot 1 mei 2017. Voor de periode daarna houden we rekening met een beperkte loonstijging. Daarnaast is rekening gehouden met de gevolgen van het Individueel Keuzebudget, waardoor werknemers vakantie-uren kunnen omzetten in een extra beloning. De kosten hiervan schatten we op 0,24% van de loonsom.
 7. Daarnaast is rekening gehouden met de toekenning van normale salarisperiodieken. Voor het meerjarenperspectief is hiervoor een stijging van de loonsom met 0,5% per jaar meegenomen.
 8. Afschrijvingslasten over investeringen worden berekend op basis van de herziene nota Waarderen en afschrijven zoals vastgesteld op 26 juni 2013.
 9. Voor bestaande en nieuwe investeringen en voor toevoeging van rente aan reserves wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 2,0%. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd, tenzij dit nodig is om kapitaallasten te dekken.
 10. De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2016. Bij taakmutaties die leiden tot een aanpassing van de algemene uitkering wordt als volgt gehandeld:
  1. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor nieuwe taken of uitbreiding van een bestaande taak (inclusief de overheveling van een doeluitkering naar het gemeentefonds) worden in principe geoormerkt.
  2. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor stimulering van beleid lopen mee in de afweging rond nieuw beleid bij de begroting.

Verschillenverklaring

Hieronder volgt een analyse op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2017 en de begroting 2016.
De (gewijzigde) begroting 2016 kent een saldo van € 594.000 negatief (stand 1e voortgangsrapportage), de begroting 2017 € 53.000. Het verschil van € 541.000 wordt als volgt verklaard.
Op programmaniveau is een uitgebreidere verklaring opgenomen.

+ = voordelig - = nadelig ten opzichte van 2016

bedragen x € 1.000

Salarisstijging a.g.v. CAO

N

206

Gevolgen prijsstijgingen

N

200

Eenmalige budgetten 2016 vervallen

V

658

Gemeenschappelijke regelingen

N

581

Algemene uitkering (excl. sociaal domein)

V

810

Belastingopbrengsten

V

159

In deze begroting verwerkt mutaties zoals aangegeven in financiële beschouwingen

N

176

Renteresultaat

N

1.056

Minder storten in reserves

V

673

Nieuwe uitgaven Perspectievennota (incl. moties)

N

415

Ingeboekte bezuinigingen vanaf 2017

V

935

Diversen

N

60

Totaal

V

541

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
De meeste ramingen in de exploitatiebegroting hebben een structureel karakter. Hierop bestaan enkele uitzonderingen.
In deze begroting zijn de volgende niet-structurele lasten en baten opgenomen:

2017

2018

2019

2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1

Plaatsing camera's

25

Voorbereidingskosten Omgevingswet

15

Programma 2

geen

Programma 3

geen

Programma 4

Mutaties reserve parkeren

696

124

1.122

801

1.178

773

1.285

737

Pilots openbaar vervoer

20

Programma 5

Strategische eigendommen

35

35

Subtiel projectenplan binnenstad

75

Actualisatie detailhandelsnota

25

Subsidie woonconsulent woonwagens

55

Programma 6

Storting in voorziening wegen

240

Programma 7

geen

Programma 8

Regionaal investeringsfonds

120

Algemene baten en lasten

Taakstelling niet in te vullen vacatures pensioengangers storten in algemene reserve

40

40

60

60

Storting in reserve frictie ombuigingen agv eerder realiseren taakstelling overhead

48

Storting in risicoreserve WLP

424

Organisatie-ontwikkeling

302

302

300

300

Opstartkosten Werkzaak

132

111

Bijdrage uit algemene reserve tbv taakstelling achterblijvende overhead

137

Kosten Individueel Keuzebudget bij BWB

133

133

Dekking bovenformatief personeel

27

Totaal

2.385

909

1.482

1.161

1.178

773

1.285

737

Saldo lasten -/- baten

1.476

321

405

548

Het saldo lasten -/- baten kan worden gecorrigeerd op de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2017-2020 om zodoende vast te stellen wat het structurele saldo van de begroting is. Dit structurele saldo wordt door de provincie gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.