Uiteenzetting financiële positie

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Het BBV bepaalt dat voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen hoeven te worden gevormd. Het gaat daarbij om wachtgelden, vakantiedagen en wethouderspensioenen. Deze verplichtingen dienen wel expliciet in de begroting en meerjarenraming te worden verwerkt.
Dit doen wij in onderstaande tabel. Dit betekent ook dat voor dergelijke verplichtingen die geen jaarlijks vergelijkbaar volume hebben wel voorzieningen moeten worden gevormd.

bedragen x € 1.000

1. Vakantiegelden

790

2. Eindejaarsuitkeringen

593

3. Wachtgelden oud-wethouders

310

4. Premie wethouderspensioenen

83

Totaal

1.776

ad. 1: De vakantiegelden zijn gebaseerd op 8% van het brutoloon 2016 (ambtelijk personeel, bestuur en culturele instellingen)
ad. 2: De eindejaarsuitkeringen zijn gebaseerd op 6% van het brutoloon 2016 (ambtelijk personeel, bestuur en culturele instellingen)
ad. 3 en 4: Deze kosten zijn in de begroting bij programma 9 opgenomen
Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2017

Bij:
Investering

Af:
afschrijving / aflossing

Boekwaarde
per 31-12-2017

Financiële vaste activa

11.823

497

11.326

Immateriële vaste activa

2.032

84

1.948

Materiële vaste activa

115.378

21.446

4.187

132.637

Totaal

129.233

21.446

4.768

145.911

Leningen

De volgende tabel bevat onze opgenomen geldleningen. In de loop van 2017 zal waarschijnlijk nog een lening moeten worden opgenomen van € 20 miljoen.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2017

Af:
Aflossing

Bij:
op te nemen

Boekwaarde per
31-12-2017

Rente

Opgenomen geldleningen ten behoeve van woningcorporaties

8.933

286

8.647

279

Overige opgenomen geldleningen

69.220

4.910

20.000

84.310

1.688

Totaal opgenomen geldleningen

78.153

5.196

20.000

92.957

1.967

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

In de programma's is aangegeven hoe de stand en het verloop van de afzonderlijke reserves is. In de volgende tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen.
Voor de stand per 1 januari 2017 is uitgegaan van de begroting 2016 inclusief de vastgestelde wijzigingen t/m juni 2016. Voor de vermeerderingen en verminderingen zijn de cijfers van deze begroting 2017 aangehouden.

bedragen x € 1.000

Saldo per
1-1-2017

Vermeerderingen conform begroting

Verminderingen conform begroting

Saldo per
31-12-2017

Algemene weerstandsreserve

10.516

408

10.109

Bestemmingsreserves

21.779

2.186

1.436

22.529

Voorzieningen

17.613

1.890

699

18.805

Totaal

49.908

4.076

2.542

51.442

In de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geraamd:

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Toelichting

Diverse reserves ter dekking van kapitaallasten

120.203

382.985

toevoeging rente, onttrekking kapitaallasten, jaarlijks aflopend

Onderhoud CKV De Plantage en bibliotheek

52.476

in 2017 25% minder

Collectie Museum

5.040

in 2017 25% minder

Onderhoud Museum

19.195

in 2017 25% minder

Vervangingsinvesteringen Agnietenhof

122.290

t.b.v. vervangingen < € 50.000, in 2017 25% minder

Onderhoud Agnietenhof

57.083

in 2017 25% minder

Verrijkingsmaatregelen

23.974

Automatisering

720.007

507.504

storting 2017 25% minder, onttrekking wisselt per jaar

MMP diensten en middelen

117.714

in 2017 25% minder

De meerjarenraming van het verloop van de reserves is als volgt:

bedragen x € 1.000

Saldo per
31-12-2017

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Algemene weerstandsreserve

10.108.647

10.108.647

10.108.647

10.108.647

Bestemmingsreserves

22.528.871

23.819.856

25.240.896

26.876.058

Totaal

32.637.518

33.928.503

35.349.543

36.984.705

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat voor veel bestemmingsreserves geen planning beschikbaar is voor de besteding van de middelen. De bestemming is dan wel vastgelegd, maar nog niet bekend is wanneer deze besteding zal plaatsvinden. In werkelijkheid zullen de bestemmingsreserves dan ook lager uitvallen dan in bovenstaande meerjarenraming.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn enkele kerngegevens van onze gemeente opgenomen. Dit zijn tevens de belangrijkste factoren voor de berekening van de algemene uitkering.

Omschrijving

Eenheid

Werkelijk
2015

Begroot 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot 2019

Begroot 2020

WOZ-waarde woningen

€ 1 miljoen

3.132

3.286

3.391

3.396

3.426

3.437

WOZ-waarde niet-woningen

€ 1 miljoen

905

795

787

787

787

787

Inwoners

Personen

41.590

41.516

41.643

41.690

41.778

41.820

Jongeren (< 20 jaar)

Personen

10.048

9.934

9.821

9.707

9.593

9.479

Ouderen (> 64 jaar)

Personen

6.651

6.879

7.107

7.335

7.563

7.790

Huishoudens met laag inkomen

Huishoudens

5.600

5.590

5.607

5.613

5.623

5.631

Bijstandsontvangers

Personen

1.204

1.295

1.380

1.405

1.430

1.455

Uitkeringsontvangers

Personen

3.738

3.739

3.826

3.893

3.938

3.963

Minderheden

Personen

5.090

5.150

5.211

5.272

5.334

5.461

Leerlingen (V)SO

Personen

781

772

763

754

745

736

Leerlingen VO

Personen

2.844

2.812

2.780

2.747

2.715

2.683

Oppervlakte land

Hectaren

3.667

3.667

3.667

3.667

3.667

3.667

Oppervlak bebouwing

Hectaren

298

298

298

298

298

298

Historische kern

Hectaren

14

14

14

14

14

14

Woonruimten

Woonruimten

17.654

17.681

17.833

17.888

17.993

18.044

Bodemfactor

Vermenigvul-digingsfactor

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Bedrijven

Vestigingen KvK

2.680

3.667

3.667

3.667

3.667

3.667