Financiële overzichten

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2015

begroot 2016

begroot 2017

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

8.964

3.638

5.326

6.779

1.027

5.752

5.805

985

4.821

2

Sociaal domein

61.647

21.757

39.890

60.890

18.854

42.036

62.152

22.911

39.241

3

Vitale en aantrekkelijke stad

10.817

5.291

5.527

10.848

3.653

7.195

9.848

3.157

6.691

4

Mobiliteit

2.322

1.977

345

2.128

1.887

241

2.273

2.479

-206

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

9.309

4.012

5.297

14.898

10.863

4.035

4.051

1.019

3.033

6

Openbare ruimte

9.087

6.808

2.279

9.357

5.384

3.973

7.523

4.161

3.363

7

Onderwijs

8.137

3.579

4.558

8.614

2.635

5.979

7.497

2.646

4.852

8

Inwoners en bestuur

4.504

1.036

3.469

4.815

648

4.167

3.341

601

2.740

Algemene baten en lasten

12.859

80.982

-68.123

5.673

80.005

-74.332

13.123

77.999

-64.875

totaal exclusief reserves

127.645

129.078

-1.433

124.002

124.955

-953

115.613

115.956

-342

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2015

begroot 2016

begroot 2017

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

31

119

-87

6

28

-23

2

25

-23

2

Sociaal domein

0

48

-48

0

231

-231

0

0

0

3

Vitale en aantrekkelijke stad

651

231

420

664

242

422

257

286

-29

4

Mobiliteit

726

191

535

665

176

489

744

124

619

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

503

136

367

300

164

136

3

45

-43

6

Openbare ruimte

169

2

168

0

0

0

0

0

0

7

Onderwijs

201

50

151

15

65

-50

6

41

-34

8

Inwoners en bestuur

32

13

19

0

14

-14

0

0

0

Algemene baten en lasten

3.216

3.309

-93

3.252

3.028

224

1.175

1.323

-148

totaal mutatie reserves

5.531

4.098

1.433

4.902

3.949

953

2.186

1.844

342

totaal van de programma's

133.176

133.176

0

128.904

128.904

0

117.800

117.800

0

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2018

begroot 2019

begroot 2020

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

5.772

985

4.788

5.780

985

4.795

5.797

985

4.812

2

Sociaal domein

62.334

23.226

39.107

63.735

23.912

39.823

64.113

24.609

39.504

3

Vitale en aantrekkelijke stad

10.181

3.162

7.020

10.118

3.160

6.958

10.396

3.160

7.235

4

Mobiliteit

2.926

2.604

322

2.870

2.656

214

2.831

2.759

72

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

3.800

1.004

2.796

3.936

1.004

2.932

3.932

1.004

2.928

6

Openbare ruimte

7.485

4.287

3.198

7.242

4.287

2.954

7.455

4.287

3.167

7

Onderwijs

7.411

2.620

4.791

7.606

2.620

4.986

7.596

2.620

4.976

8

Inwoners en bestuur

3.230

524

2.707

3.201

347

2.853

3.048

234

2.814

Algemene baten en lasten

12.647

78.669

-66.022

11.627

78.567

-66.940

11.116

78.263

-67.148

totaal exclusief reserves

115.786

117.081

-1.295

116.114

117.538

-1.425

116.283

117.922

-1.639

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2018

begroot 2019

begroot 2020

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

1

24

-23

1

24

-23

0

23

-23

2

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Vitale en aantrekkelijke stad

321

223

98

322

221

101

323

534

-211

4

Mobiliteit

1.122

801

322

1.178

773

405

1.285

737

548

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

2

10

-8

2

10

-8

2

10

-8

6

Openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Onderwijs

881

57

824

617

57

560

620

56

564

8

Inwoners en bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

944

863

81

886

497

389

888

118

770

totaal mutaties reserves

3.273

1.978

1.295

3.006

1.581

1.425

3.118

1.479

1.639

totaal van de programma's

119.059

119.059

0

119.120

119.120

0

119.401

119.401

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2015

begroot
2016

begroot
2017

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.455

0

2.455

2.999

0

2.999

2.269

0

2.269

0.2

Burgerzaken

1.452

708

743

1.446

648

798

983

601

382

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.457

1.307

150

1.079

1.005

74

824

458

367

0.4

Overhead

3.684

16

3.668

3.352

0

3.352

13.533

987

12.546

0.5

Treasury

81

492

-411

59

516

-457

-548

516

-1.063

0.61

OZB woningen

0

6.087

-6.087

0

5.943

-5.943

0

3.950

-3.950

0.62

OZB niet-woningen

0

1.306

-1.306

0

1.300

-1.300

0

3.450

-3.450

0.63

Parkeerbelasting

0

1.313

-1.313

0

1.220

-1.220

0

1.809

-1.809

0.64

Belastingen overig

769

1.997

-1.227

566

2.030

-1.464

580

1.982

-1.402

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

67.360

-67.360

0

67.126

-67.126

0

66.650

-66.650

0.8

Overige baten en lasten

4.309

3.724

585

1.695

3.090

-1.394

-492

463

-955

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0.10

Mutaties reserves

5.531

4.098

1.433

4.902

3.949

953

2.186

1.844

342

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.015

0

4.015

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.012

1.625

2.387

2.327

0

2.327

2.315

0

2.315

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.262

929

1.332

1.920

418

1.502

1.685

418

1.266

2.1

Verkeer en vervoer

4.676

2.817

1.860

5.199

1.694

3.505

3.678

196

3.483

2.2

Parkeren

1.207

400

807

1.148

386

762

1.309

386

923

2.4

Economische havens en waterwegen

56

134

-78

62

101

-39

57

124

-67

2.5

Openbaar vervoer

395

261

134

378

272

105

361

275

85

3.1

Economische ontwikkeling

604

-58

663

652

0

652

749

0

749

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

74

4

70

54

0

54

45

0

45

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

129

22

107

123

38

86

86

38

48

3.4

Economische promotie

269

132

137

187

80

107

241

110

131

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

3

0

3

4.2

Onderwijshuisvesting

3.992

978

3.014

4.510

193

4.317

3.364

164

3.201

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.032

2.582

1.451

3.982

2.423

1.559

3.958

2.463

1.495

5.1

Sportbeleid en activering

819

0

819

836

0

836

762

0

762

5.2

Sportaccommodaties

1.354

1.724

-370

1.574

374

1.200

1.350

355

994

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.954

3.381

2.572

6.012

3.168

2.844

5.535

2.690

2.845

5.4

Musea

996

76

919

976

65

911

878

66

812

5.5

Cultureel erfgoed

375

28

347

333

0

333

182

0

182

5.6

Media

779

6

773

824

16

808

872

16

856

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.400

176

3.224

3.191

210

2.981

2.617

185

2.432

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.017

1.152

2.866

3.941

889

3.053

16.477

463

16.015

6.2

Wijkteams

1.996

6

1.991

1.900

5

1.894

809

5

804

6.3

Inkomensregelingen

24.085

18.854

5.232

24.442

17.138

7.304

27.136

21.349

5.787

6.4

Begeleide participatie

9.677

213

9.464

9.194

0

9.194

9.047

0

9.047

6.5

Arbeidsparticipatie

4.167

1.151

3.016

2.737

94

2.643

2.152

358

1.794

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.654

13

5.641

3.052

4

3.048

3.130

4

3.126

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.261

649

1.612

2.553

712

1.841

1.316

719

597

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.564

20

6.544

9.603

0

9.603

28

0

28

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

217

45

172

219

31

188

283

31

252

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.721

0

1.721

1.712

0

1.712

361

0

361

7.1

Volksgezondheid

1.714

0

1.714

1.658

0

1.658

1.583

0

1.583

7.2

Riolering

2.477

3.707

-1.230

2.156

3.295

-1.139

2.160

3.593

-1.433

7.3

Afval

46

0

46

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

1.707

305

1.402

1.537

54

1.483

1.184

6

1.178

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

380

216

164

409

223

185

351

225

125

8.1

Ruimtelijke Ordening

677

22

654

750

0

750

800

0

800

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

3.499

1.641

1.858

9.720

8.637

1.082

280

0

280

8.3

Wonen en bouwen

3.176

1.558

1.618

2.935

1.557

1.378

1.269

850

419

totaal taakvelden

133.176

133.176

0

128.904

128.904

0

117.800

117.800

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

begroot 2018

begroot 2019

begroot 2020

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.149

0

2.149

2.149

0

2.149

2.149

0

2.149

0.2

Burgerzaken

992

524

468

962

347

615

810

234

575

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

774

443

331

773

443

331

773

443

330

0.4

Overhead

13.085

987

12.097

12.592

987

11.605

12.199

987

11.212

0.5

Treasury

-836

500

-1.336

-948

483

-1.432

-936

467

-1.403

0.61

OZB woningen

0

4.260

-4.260

0

4.287

-4.287

0

4.300

-4.300

0.62

OZB niet-woningen

0

3.709

-3.709

0

3.709

-3.709

0

3.709

-3.709

0.63

Parkeerbelasting

0

1.934

-1.934

0

1.987

-1.987

0

2.089

-2.089

0.64

Belastingen overig

580

1.982

-1.402

580

1.982

-1.402

580

1.982

-1.402

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

66.768

-66.768

0

66.655

-66.655

0

66.355

-66.355

0.8

Overige baten en lasten

-232

463

-695

-647

463

-1.110

-778

463

-1.241

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

50

0

50

50

0

50

50

0

50

0.10

Mutaties reserves

3.273

1.978

1.295

3.006

1.581

1.425

3.118

1.479

1.639

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.323

0

2.323

2.331

0

2.331

2.339

0

2.339

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.659

418

1.241

1.659

418

1.241

1.669

418

1.251

2.1

Verkeer en vervoer

3.440

196

3.244

3.204

196

3.008

3.432

196

3.236

2.2

Parkeren

1.985

386

1.599

1.958

386

1.572

1.922

386

1.536

2.4

Economische havens en waterwegen

56

124

-68

56

124

-68

55

124

-69

2.5

Openbaar vervoer

340

275

65

314

275

39

313

275

38

3.1

Economische ontwikkeling

649

0

649

649

0

649

649

0

649

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

0

45

45

0

45

45

0

45

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

86

38

48

86

38

48

86

38

48

3.4

Economische promotie

241

110

131

241

110

131

240

110

131

4.1

Openbaar basisonderwijs

3

0

3

3

0

3

3

0

3

4.2

Onderwijshuisvesting

3.334

138

3.196

3.504

138

3.366

3.468

138

3.330

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.902

2.463

1.439

3.927

2.463

1.464

3.953

2.463

1.490

5.1

Sportbeleid en activering

760

0

760

760

0

760

760

0

760

5.2

Sportaccommodaties

964

360

604

909

360

549

879

360

519

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.272

2.690

3.582

6.266

2.690

3.576

6.574

2.690

3.884

5.4

Musea

866

66

800

864

64

799

863

64

799

5.5

Cultureel erfgoed

145

0

145

145

0

145

145

0

145

5.6

Media

869

16

853

869

16

853

869

16

853

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.729

185

2.544

2.727

185

2.542

2.726

185

2.541

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.575

463

16.112

16.516

463

16.053

16.483

463

16.021

6.2

Wijkteams

809

5

804

809

5

804

809

5

804

6.3

Inkomensregelingen

27.802

22.023

5.780

28.489

22.708

5.781

28.994

23.406

5.588

6.4

Begeleide participatie

8.705

0

8.705

8.531

0

8.531

8.342

0

8.342

6.5

Arbeidsparticipatie

1.932

0

1.932

2.880

0

2.880

2.949

0

2.949

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.130

4

3.126

3.130

4

3.126

3.155

4

3.151

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.316

719

597

1.316

719

597

1.316

719

597

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

28

0

28

28

0

28

28

0

28

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

283

31

252

283

31

252

283

31

252

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

361

0

361

361

0

361

361

0

361

7.1

Volksgezondheid

1.563

0

1.563

1.563

0

1.563

1.563

0

1.563

7.2

Riolering

2.247

3.720

-1.473

2.238

3.720

-1.482

2.223

3.720

-1.497

7.3

Afval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

1.184

6

1.178

1.183

6

1.177

1.183

6

1.177

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

351

225

125

350

225

125

350

225

125

8.1

Ruimtelijke Ordening

800

0

800

800

0

800

800

0

800

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

280

0

280

451

0

451

449

0

449

8.3

Wonen en bouwen

1.191

850

341

1.156

850

306

1.156

850

306

totaal taakvelden

119.059

119.059

0

119.120

119.120

0

119.401

119.401

0