Lijst met afkortingen

Lijst van afkortingen
AMP AlcoholMatigingsProjecten
AMVB Algemene Maatregelen van Bestuur
AOB Algemene OnderwijsBond
APOT Algmeen Platform Ouderenbeleid Tiel
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBB Bergbezinkbassin
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBW Beleidsplan Beheer Wegen
Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BDU Brede Doeluitkering
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BJZ Bureau Jeugdzorg
BMPZ Benchmark Publiekszaken
BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BRP Basis Registratie Personen
BSO Buitenschoolse Opvang
BSR Belasting Samenwerking Rivierenland
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BWB Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
BZK Ministerie Binnenlandse Zaken
CBKG Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland
CEPO Cultuur Educatie Primair Onderwijs
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
COT CrisisOnderzoeksTeam
CPA Centrale Post Ambulancevervoer
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CPOB Christelijk Primair Onderwijs Betuwe
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water en Wegbouw
CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelingen
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI Centrum Werk en Inkomen
DKD Digitaal Klantdossier
DVO DienstVerleningsOvereenkomst
ECT Eerstelijns Centrum Tiel
ECV Erkennen van Verworven Competenties
EFW Expeditie Flexibel Werken
EKD Electronisch Kinddossier
EKB Electronische Ketenberichten
EMOVO Electronische Monitor en Voorlichting
EMU Economisch Monitaire Unie
EPO Economisch Programmerings en Ontwikkelingsdocument
FWI Fonds Werk en Inkomen
GBA Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GBK Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Gelderland
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
GMK Gemeenschappelijke Meldkamer
GOA Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Riolerings Plan
GSO Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
HNW Het Nieuwe Werken
HOF Houdbare Overheidsfinanciën
HRM Human Recourses Management
HvT Hart van Tiel
IAU Incidentele Aanvullende Uitkering
IBA Individuele Behandeling van Afvalwater
IBD Informatie Beveiligings Dienst
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
I/D Regeling In- en Doorstroombanen
IHP Integraal HuisvestingsProgramma
IKI Ieder Kind een Instrument
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JOGG Jongeren op Gezond Gewicht
JOP Jongeren Ontmoetings Plaats
JOWO Jongeren en hun woonomgeving
JPN Jeugd Preventie Netwerk
KCC KlantContactCentrum
KRBV Kinderopvang Rivierenland BV
KRW Kaderrichtlijn Water
KSB Klein Steden Beleid
KTO Klanttevredenheidonderzoek
LVG Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn
MAU Meerjarig Aanvullende Uitkering
MBZ Meldpunt Bijzondere Zorg
MDT MultiDisciplinaireTeams
MEE Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking
M.e.r. Milieu effect rapportage
MFC MultiFunctioneelCentrum
MIG Meerjarig Investeringsfonds Gelderland
MLP Makkelijk Lezen Plein
MO Maatschappelijke Opvang
MTO Medewekers Tevredenheids Onderzoek
MVH Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NME Natuur- en milieu-educatie
NUG Niet UitkeringsGerechtigden
NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid
NVVK Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
OCM Ondernemerscorporatie Medel
OCT Ondernemerscorporatie Tiel
OCW Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
OGGZ/MO Openbare Geestelijke Gezondheidszorg/Maatschappelijke Opvang
OKÉ Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OPOR Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
PaVEM Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden
PDV Perifere Deltailhandels Vestigingen
PGB Persoonsgebonden budget
PIOBB Plan van Instandhouding en Ontwikkeling van beschermde begraafplaatsen
PRIS Parkeer Route Informatie Systeem
PUEV Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
RAAK Rivierenlands Actieprogramma Arbeidsmarkt Kansen
RAAK Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAR Regionaal Archief Rivierenland
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RAW Rationalisatie en Automatisering in de grond-, water- en Wegbouw
RBT Regionaal Bureau Toerisme
RFV Raad voor de financiële verhoudingen
RIBW Regionale Instelling voor Begeleid Wonen
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie
RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RIW Regionale Infrastructuur Werk
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
ROC Rivor Regionaal Opleidingscentrum Regio Rivierenland
ROI Rijksopleidingsinstituut
RPB Regionale Planning Bedrijventerrein
RSA Regionale Versterking Ouderenadvisering
RSP Regionaal SociaalProgramma
RTP Real Time Parking
RUP Regionaal UitvoeringsProgramma
RWS Rijkswaterstaat
SBBT Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel
SCT Stichting Centrum Tiel
SEGV Sociaal Economische GezondheidsVerschillen
SER Sociaal Economische Raad
SEV Sociaal Economische Visie
SKBT Stichting Kinderopvang Buren Tiel
SPvE Stedebouwkundig Programma van Eisen
StER Stimulering Economie Rivierenland
STMR Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland
SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TB Team Beleid
TIC Tefefonisch informatie centrum
TLWB Team Leefbaarheid wijken en dorpen
TPR Team Projecten
TRIP Tiels Ruimtelijk Investeringsprogramma
TS Team Stad
TSOb Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
TVVP Tielse Verkeer- en Vervoerplan
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIR Verwijs Index Risicojeugd
VGD Vraaggerichte Dienstverlening
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO / NCW Verbond Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijke Werkgeversbond
VNZG Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig School Verlaters
VVE Voor- en vroegschoolse-educatie
VVTV Voorlopige Vergunning tot Verblijf
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAPR Werkgevers Adviespunt Rivierenland
WEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
WGR Wet Gemeenschappelijke Regeling
WI Wet Inburgering
WIJ Wet Investering in Jongeren
WKPB Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOPT Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSNS Weer samen naar school
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WVS Ministerie Welzijn Volksgezondheid en Sport
Wwb Wet Werk en Bijstand
WWnV Wet Werken naar Vermogen
WWZ Wonen, Welzijn en Zorg
ZAT Zorg- en Adviesteam
ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen
Zvw Zorgverzekeringswet