Geprognosticeerde balans

Voor het eerst in de begroting nemen we een geprognosticeerde balans op. Deze moet het inzicht in de financiële positie verder verbeteren. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn kengetallen opgenomen die op basis van deze balans zijn berekend.
Activa

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.032

1.948

1.864

1.780

Materiële vaste activa

115.378

132.637

131.726

126.817

Financiële vaste activa

11.823

11.326

10.805

10.301

Totaal vaste activa

129.233

145.911

144.395

138.898

Vlottende activa

Voorraden gronden

1.319

988

1.147

1.510

Overige vlottende activa

26.688

24.578

22.066

20.985

Totaal vlottende activa

28.007

25.576

23.213

22.495

Totaal activa

157.240

171.487

167.608

161.393

Passiva

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

10.516

10.109

10.109

10.109

Bestemmingsreserves

21.779

22.529

23.820

25.241

Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen

10.989

10.089

10.122

7.424

Vaste schulden

78.152

92.956

87.753

82.815

Totaal vaste passiva

121.436

135.683

131.804

125.589

Vlottende passiva

Kasgeldleningen
Overige vlottende passiva

27.487
8.317

27.487
8.317

27.487
8.317

27.487
8.317

Totaal vlottende passiva

35.804

35.804

35.804

35.804

Totaal passiva

157.240

171.487

167.608

161.393