Inleiding

In 2016 en voorgaande jaren zijn veel lijnen uitgezet en is een stevige basis gelegd voor het komende jaar. In het Masterplan Waalfront ligt de basis voor de poortenstrategie en voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort, de Santwijckse Poort, de Burense Poort en FluviaTiel. In 2016 is een nieuwe binnenstadsvisie ontwikkeld. In het sociaal domein zijn de afspraken en contracten met onze partners geregeld. Voor de regionale ontwikkeling zijn gezamenlijk de ambities bepaald. Voor Tiel is het motto ‘Tiel, fruitstad aan de Waal’ gekozen.
Het komend jaar zal dan ook in het teken staan van werken aan en concretiseren van deze ambities. En als iets de afgelopen jaren duidelijk is geworden, dan is het wel dat de overheid dat niet meer alleen kan. Samenwerking op alle fronten is nodig. Met partners in de stad, met de eigen inwoners, met andere gemeenten, met de provincie. Dit vraagt een andere opstelling, ander gedrag en andere verhoudingen, ruimte geven aan participatie, samenwerken met partners en elkaar versterken. Kortom dit betekent een transformatie op alle niveaus.
Het programma Burger- en Overheidsparticipatie ‘Met elkaar aan de slag’ faciliteert deze transformatie in de verhouding tussen samenleving en gemeente. De wijkregisseurs versterken en verbinden mensen en netwerken in wijk, buurt en dorp om met elkaar vitale gemeenschappen te creëren.
In het sociaal domein is sprake van een integrale aanpak: partners in het onderwijs, zorg, vrijwilligers, ondersteuning van mantelzorgers, welzijn, werk en inkomen, gezondheid, veiligheid en wonen spannen zich samen in om te bereiken dat iedereen meedoet en zo veel mogelijk zelf de regie over zijn leven kan voeren.
Waar dat niet (voldoende) kan, krijgen mensen ondersteuning. Ook als het gaat om basismobiliteit. Al deze partners, de gemeente, wijk- en buurtbewoners en cliënten zijn met elkaar aan zet om de kwaliteit van de zorg binnen de bestaande middelen te behouden en te verbeteren. Dat vraagt creativiteit, experimenteerruimte en inzet.
Op het gebied van veiligheid zien we dat de woninginbraken de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen en de aanpak van jeugdoverlast resultaat begint te sorteren. Er is veel aandacht voor het herkennen van polarisatie en radicalisering. Samen met de partners wordt de onveiligheid in Tiel voortvarend en integraal aangepakt. Ook de burger heeft een belangrijke taak in het verhogen van de veiligheid. Verheugend is om te zien dat het aantal buurtpreventieteams sterk toeneemt. Inmiddels zijn er in Tiel circa 22 buurtpreventieteams.
Op het vlak van de economieen werkgelegenheid zien we dat de recessie op zijn retour is . Er wordt langzaamaan weer geïnvesteerd in de stad. De opening van de parkeergarage en het cultuurcluster in de Westluidense Poort in 2017, de aanleg van een nieuw parkeerterrein in de Santwijckse Poort en de herinrichting van de parkeerterreinen in de Burense Poort ondersteunen dit economisch herstel.
Er is dan weliswaar voldoende parkeercapaciteit voor bezoekers van Tiel, dit is geen garantie voor een bloeiende binnenstad. De retailsector is veranderd en daarmee ook de functie van de binnenstad. Ondernemers, gemeente en inwoners zetten zich samen in voor een duidelijker belevingsfunctie, waarbij uiteraard fruit centraal staat.
De woningmarkt laat eveneens voorzichtig herstel zien. Toch zijn er in Tiel nog wel wat specifieke knelpunten. Zo liggen de verkoopprijzen van woningen in Tiel lager dan elders. Dit maakt de ontwikkeling op inbreidingslocatie nog lastiger, het ontwikkelen van een inbreidingslocatie is van zichzelf al vaak complex en kostbaar.
De gezamenlijke regionale ambities richten zich op het economisch potentieel van onze regio:

  • Economie en Logistiek: Het streven is om de derde logistieke hotspot van Nederland te worden. De verdere ontwikkeling van bedrijvenpark Medel sluit daarbij aan.
  • Agribusiness: De ambitie is om de tuinbouw nóg meer toonaangevend in Europa te laten zijn.
  • Recreatie en Toerisme: De doelstelling is een jaarlijkse omzetgroei van 5%.   

Voor Tiel als regiostad en voor de regionale ambities is een goede doorstroming op de A15 cruciaal. De gezamenlijke lobby hiervoor gaat onverminderd door.
Een nieuwe verandering in het ruimtelijk domein dient zich aan. In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Alle wetten en regelgeving rond ruimtegebruik worden onder één paraplu gebracht. Een operatie die tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met de transitie én transformatie in het sociaal domein. Ook hier gaat het om meer ruimte geven aan de samenleving.
In 2017 start de brede voorbereiding van een Tielse Omgevingsvisie, waarmee een integraal en gedragen kader ontstaat voor de fysieke leefomgeving. Op basis van de Tielse Omgevingsvisie wordt een Omgevingsplan gemaakt, waarin alle lokale regelgeving rond ruimtegebruik, ook in relatie tot leefbaarheid in wijken en buurten, integraal wordt opgenomen.